Materialele sectiunii

La 18 ianuarie, a intrat în vigoare un nou regulament privind organizarea și funcționarea ANRE.

La 18 ianuarie, a intrat în vigoare un nou regulament privind organizarea și funcționarea ANRE.

Documentul, publicat în Monitorul Oficial, a fost aprobat anterior de Parlament în legătură cu necesitatea actualizării tuturor drepturilor și obligațiilor, competențelor și responsabilităților în cadrul ANRE în conformitate cu prevederile Pachetului energetic III. Noua ediție a documentului nu implică modificări ale legislației, ci doar coordonează reglementările cu prevederile stabilite în legile relevante. Noul regulament privind organizarea și funcționarea ANRE stabilește statutul juridic, sarcinile, funcțiile, drepturile și ordinea de organizare, funcționare și transparență a activităților Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Se prevede că Agenția este organismul autorizat să reglementeze și să monitorizeze activitățile din sectorul energetic și din domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. ANRE are statutul de persoană juridică și este independentă în raport cu alte autorități publice sau în legătură cu alte subiecte de drept public sau privat. Agenția își îndeplinește funcțiile în mod independent, în conformitate cu principiile obiectivității, imparțialității, transparenței și nediscriminării. Noul regulament stabilește cerințele privind transparența activității ANRE, procesul de luare a deciziilor și raportarea. Scopul ANRE este de a asigura nediscriminarea, concurența loială și funcționarea eficientă a pieței de energie și a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Agenția are dreptul de a decide cu privire la crearea Consiliului de experți. Ordinea de creare a acestui corp, componența și funcțiile acestuia sunt stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul de administrație. ANRE își formează bugetul în modul prevăzut de Legea energiei, în conformitate cu metodologia internă de elaborare a bugetului anual aprobată de Consiliul de administrație. ANRE este obligată să publice pe site-ul său web un proiect de hotărâre și / sau proiect de document, sub rezerva aprobării printr-o rezoluție, cu 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședința publică. Revizuirea finală a proiectului de hotărâre și / sau a proiectului de document supus aprobării prin hotărâre se desfășoară în cadrul unei ședințe publice. Anual, până la data de 31 decembrie, ANRE trebuie să elaboreze, să aprobe și să publice pe site-ul său un program de activități pentru anul următor cu indicatori de performanță definiți în acesta. Anual, până la 30 iunie, ANRE ar trebui să prezinte la sesiunea plenară a parlamentului și să publice pe site-ul său un raport privind activitățile din anul precedent, copiile raportului fiind trimise președintelui Republicii Moldova și guvernului spre informare. Se precizează că în fiecare an înainte de 1 martie agenția întocmește un raport financiar pentru anul precedent, inclusiv informații privind execuția bugetului aprobat, contribuțiile la contul curent al Agenției pentru reglementare, cheltuielile efectuate de acesta din acest cont, împrumuturile bancare și alte fonduri utilizate de acesta, și alte informații relevante. Raportul financiar este supus verificării de către o societate de audit independentă recunoscută la nivel internațional, selectată de către organul de conducere pe bază de concurs. Amintim ca, Ștefan Creangă, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a remarcat anterior că regulamentele privind organizarea și funcționarea ANRE, care erau în vigoare până acum, sunt depășite și nu respectă legislația. "După adoptarea pachetului III energetic, Parlamentul a aprobat noi legi care reglementează sectorul energetic: legea privind energia electrică, legea privind gazele naturale, legea energiei. În consecință, Regulamentul privind organizarea și funcționarea ANRE ar trebui, de asemenea, actualizat ", a menționat Ștefan Creangă.// 18.01.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema